วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมตลาดโรงเรียน


- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการตลาด และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้ผลิต

- เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

- เป็นการฝึกการวางแผนการลงทุน การทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น